મિલકત સમરી  
 
પસંદ કરો  
પસંદ કરો  
પસંદ કરો  
 
તારીખ થી      
Disclaimer
Notes
કાચુ સરવૈયું
કમ્બાઇન રિપૉર્ટ
<< Back
 Print
 Export
<<     >>
 
સ્થાવર મિલ્કતો 
ક્રમ વિગત પત્રક પ્રમાણે કિંમત માપદંડ પ્રમાણે કિંમત
1 જમીન
0.00
0.00
2 મકાનો
0.00
0.00
3 રોડ અને રસ્તા
0.00
0.00
4 પુલો તથા નાળાઓ
0.00
0.00
5 ગટર અને ભુર્ગભ ગટરો
0.00
0.00
6 પાણી ના સાધનો
0.00
0.00
7 જાહેર વીજળી વ્યવસ્થાની મિલકતો
0.00
0.00
8 તળાવો, ચેકડેમ, જળાશયોને લગતી મિલક્તો
0.00
0.00
  કુલ સરવાળો
0.00
0.00
 
જંગમ મિલ્કતો 
ક્રમ વિગત પત્રક પ્રમાણે કિંમત માપદંડ પ્રમાણે કિંમત
1 વાહનો
0.00
0.00
2 ફર્નિચર, ફિક્ષ્ચૅસ, ફીટીંગ અને ઈલેક્ટ્રીકલ સામગ્રીઓ
0.00
0.00
3 ઓફીસ સાધનો
0.00
0.00
4 મશીનરી
0.00
0.00
  કુલ સરવાળો
0.00
0.00
 
  Print
 Export
<< Back <<     >>
 
આ આઇકોન ઉપર ક્લીક કરવાથી સમરીવાઇસ રીપોર્ટ જોવા મળશે
આ આઇકોન ઉપર ક્લીક કરવાથી વિગતવાર રીપોર્ટ જોવા મળશે
 
 
-->
સ્થાવર મિલ્કતો 
ક્રમ વિગત પત્રક પ્રમાણે કિંમત માપદંડ પ્રમાણે કિંમત
1 જમીન 0.00 0.00
2 મકાનો 0.00 0.00
3 રોડ અને રસ્તા 0.00 0.00
4 પુલો તથા નાળાઓ 0.00 0.00
5 ગટર અને ભુર્ગભ ગટરો 0.00 0.00
6 પાણી ના સાધનો 0.00 0.00
7 જાહેર વીજળી વ્યવસ્થાની મિલકતો 0.00 0.00
8 તળાવો, ચેકડેમ, જળાશયોને લગતી મિલક્તો 0.00 0.00
  કુલ સરવાળો 0.00 0.00
 
-->
જંગમ મિલ્કતો 
ક્રમ વિગત પત્રક પ્રમાણે કિંમત માપદંડ પ્રમાણે કિંમત
1 વાહનો 0.00 0.00
2 ફર્નિચર, ફિક્ષ્ચૅસ,ફીટીંગ અને ઈલેક્ટ્રીકલ સામગ્રીઓ 0.00 0.00
3 ઓફીસ સાધનો 0.00 0.00
4 મશીનરી 0.00 0.00
  કુલ સરવાળો 0.00 0.00
 
લોગીન કરો  | સાર્વજનિક પત્રક  | ગામ ની શોધ
Copyright © 2009 e-gram viswagram Version 2.4 All rights reserved.સંકલ્પના : Intel Soft Solutions